Yönetim Bilimleri Programları Bölümleri Nedir?

Yönetim Bilimleri Programları

Yönetim Bilimleri Programları bölümü, Yönetim Bilimleri Programlarıi taban puanları, Yönetim Bilimleri Programları iş imkanları ve maaşları, Yönetim Bilimleri Programları hakkında bilgi

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü içerisinde faaliyet gösteren akademik bir birimdir. Birim, lisans düzeyinde çeşitli derslerin yürütülmesinin yanı sıra, lisansüstü düzeyde de, tezli yüksek lisans programı, tezsiz yüksek lisans programı, doktora programı ve bütünleşik doktora programı olmak üzere dört farklı programın yürütülmesinden sorumludur.

 Anabilim Dalı’nın lisans düzeyinde “Yönetim Bilimi”, “Türk Kamu Yönetimi”, “Yönetim Psikolojisi”, “Personel Yönetimi”, “Karşılaştırmalı Yönetim” ve “Türk İdare Tarihi” dersleriyle üçüncü sınıflara açılan seminer derslerini yürütmektedir. Lisans düzeyinde verilen derslerle, öğrencilere yönetim olgusunun temel kavram ve kategorilerinin verilmesi ve kamu yönetimi örgütlenmesi, devlet algısı, yönetim felsefesi ve tarihi, yönetim kuram ve kavramları bakımından lisans öğrencilerinin temel formasyonunun geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 Anabilim Dalı’nın Yönetim Bilimleri Lisansüstü Programı 1993 yılında açılmıştır. Yönetim Bilimleri Lisansüstü Programı iktisat, maliye, hukuk, siyaset, tarih alanlarından gerekli girdileri sağlayarak devlet örgütlenmesinin yönetsel olgu ve süreçlerini incelemeye odaklanmıştır. Bu çerçevede öğrencilerin alanın kuram ve yöntem sorunları üzerine bilgilerini derinleştirmelerine; yönetimde iktidar ve otorite sorunu ile yönetsel insan davranışlarını öğrenmelerine; planlama, reform gibi yönetsel süreçlere ve bürokrasi, mülki idare sistemi, düzenleyici kurullar gibi kurumsal boyutlara ilişkin araştırma becerilerini genişletmelerine olanak sağlayacak dersler açılmaktadır. Anabilim dalınca açılan dersler, bölümün diğer iki programında yer alan yerel yönetimler ve devlet kuramları gibi derslerden yapılan seçmelerle güçlendirilmektedir.

 Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı, Türkiye üniversitelerinin ilk kamu yönetimi (amme idaresi) kürsüsü olarak köklü bir tarihsel geleneğe sahiptir. Kamu yönetimi kürsüsünün kurulma çalışmaları 1953 yılında başlamış ve aynı yıl kürsünün kurulmasına ilişkin karar alınarak kürsüyü kurma görevi Prof. Dr. Tahsin Bekir Balta’ya verilmiştir. Kürsü 1957 yılında çalışmaya başlamıştır. Ayrıca kürsü, kamu yönetimine ilişkin araştırmalar yapmak ve kamu görevlilerinin eğitim gereksinmelerini karşılamak amacıyla kurulan Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nün (TODAİE) kuruluşunda öncü rolü üstlenmiş, araştırma alanını İdari İlimler Enstitüsü adlı yapıyla genişletmiştir. Bu çalışmaların yürütülmesinde, Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde görev alan çok sayıda hocanın katkısı vardır. Bu hocalardan Prof. Dr. Cemal Mıhçıoğlu (1953-1996), sadece kürsünün kuruluş aşamasında yer alan ve başı çeken kişi olmakla kalmamış, kırk yılı aşkın süre kürsüde öğretim üyesi olarak hizmet vermiş, Türkiye’de yönetim bilimleri tartışmalarının uluslararası bir çerçevede yürütülebilmesinin olanaklarını hazırlamıştır.