Mimarlık Bölümü Nedir?

Mimarlık Bölümü Nedir?

Mimarlık bölümü iş imkanları ve maaşları,Mimarlık hakkında bilgi

Mimarlık Programı; her çeşit binanın isteğe ve olanaklara göre plan ve projelerinin hazırlanması, yapımının denetlenmesi konularında eğitim ve araştırma yapar ve bu alana hakim mimarlar yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Bu alanda eğitim görmek isteyenlerin; matematik, fizik, resim ve sosyal bilimler (sosyoloji, tarih, sanat tarihi, insan bilimleri ve kültürü) alanlarına ilgili ve bu alanlarda başarılı, genel akademik yetenek yanında uzay ilişkilerini görebilme (cisimlerin uzayda alacakları durumları göz önünde canlandırabilme), düzgün şekil çizebilme gücüne sahip, üretken kişiler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Genel Matematik, Bina Fiziği, Mimari Çizime Giriş gibi temel mimarlık dersleri verilir. Daha sonraki yıllarda ise temeli daha çok tasarıma, yani plan çizimine dayalı, daha kapsamlı ve ileri düzeydeki mimari bilgileri içeren dersler okutulur.

Sosyal Statü ve Ünvanlar

Mimarlık Programından mezun olanlara “Mimar” unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Mimar önce, istek ve ihtiyaç sahibinin, yaptıracağı binada bulunmasını istediği özellikleri saptar. Yürürlükteki imar yasasını ve ihtiyaç sahibinin parasal olanaklarını, binanın yapılacağı yerdeki doğal koşulları dikkate alarak binanın planını çizer. Binanın tamamlandıktan sonra alacağı biçimi gösteren ölçekli maketler hazırlar. Mimar, zamanının büyük kısmını proje çizmek, etüt ve proje kontrolü yapmakla geçirir. Belli aşamalarda projenin uygulanmasını denetlemek amacı ile inşaat yerine gider. Kamu kesiminde çalışan mimarlar genellikle Bayındırlık ve İskân, Ulaştırma Bakanlıklarında ve belediyelerde görev alırlar. Mimarlık serbest çalışmaya elverişli bir meslektir ve bugün özellikle büyük kentlerimizde mimarların birkaçı bir araya gelerek mimarlık bürosu açmayı tercih etmektedirler. Ülkemizde mimara gereksinim duyulmaktadır. Ancak, son yıllarda mimar yetiştiren okulların çoğalması ile mimar sayısında aşırı bir artış olmuştur. Bununla birlikte yetenekli ve iyi yetişmiş bir mimarın her zaman bol kazançlı iş bulması imkân dahilindedir.