İnşaat Mühendisliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği bölümü,İnşaat Mühendisliği taban puanları,İnşaat Mühendisliği iş imkanları ve maaşları,İnşaat Mühendisliği hakkında bilgi

İnşaat Mühendisliği Programı; her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, liman, kanalizasyon, su şebekesi vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim ve araştırma yapmayı amaçlar.

Kişisel Özellikler
İnşaat Mühendisliği alanında çalışmak isteyenlerin; sayısal akıl yürütme, uzay ilişkilerini görebilme gücüne sahip, matematiğe, fiziğe, ekonomiye ilgili ve bu alanda iyi yetişmiş kişiler olması gereklidir. Her bilim dalında olduğu gibi, İnşaat Mühendisliğinde de, kişinin bilgilerini anlamlı bir düzen içinde bir araya getirerek sentez yapabilme ve bundan yararlanarak problem çözebilme yeteneğini geliştirmiş olması gereklidir. Ayrıca iş sahipleri ve işçilerle iyi iletişim kurabilen, sabırlı, hoşgörülü ve düşüncelerini başkalarına iletebilen bir kimse olmak da İnşaat Mühendisliğinde aranan kişilik özellikleridir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; matematik, fizik, kimya gibi temel bilimler alanındaki dersler ile Uygulamalı Mekanik, Malzeme Davranışı, Mukavemet ve Topografya, Yapı Mekaniği, Zemin Mekaniği, Akışkanlar Mekaniği, Ulaşım gibi mühendislik derslerinden oluşan bir program uygulanır. Mesleğin çeşitli dallarında planlama ve projelendirme yeteneğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
İnşaat Mühendisliğini bitiren öğrencilere “İnşaat Mühendisi” unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Kurucu mühendislik sayılan İnşaat Mühendisliği geniş bir alanı kapsadığından bu meslekte çalışanlar çeşitli dallarda uzmanlaşma gereği duymaktadır. Bu dalların başlıcaları, yapı mühendisliği, temel mühendisliği, su mühendisliği, malzeme bilimi, ulaşım vb. dir. Lisansüstü öğretim düzeyinde, öğrencinin bu alanlardan birinde bilgi ve yeteneğini geliştirmesi ve seçtiği alan içinde bulunan belli bir problem üzerinde özgün araştırma yapması gerekir. Uzmanlık ve çalışma alanı ne olursa olsun, İnşaat Mühendisi kuracağı yapının dayanıklılığını sağlamakla yükümlüdür. Bunun yanında, inşaat için gerekli malzeme ve personeli, bunların maliyetini hesaplar, malzemeyi satın alır, iş planını hazırlar, inşaatı denetler. Bu çalışmaları, yakın mesleklerden kişilerle işbirliği ve dayanışma içinde gerçekleştirir. İnşaat Mühendisliği çalışmalarının bir bölümü büroda gerçekleştirilirse de, önemli bir bölümü uygulama alanında yer alır. Bu nedenle, inşaat mühendislerinin bazıları büroda, bazıları şantiyede, pek çoğu da her iki alanda görev yaparlar. Ülkemizde inşaat mühendisleri, Bayındırlık ve İskân, Orman, Tarım ve Köy işleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma Bakanlıkları, Köy Hizmetleri ve Karayolları Genel Müdürlüklerinde, Kamu İktisadi Teşekküllerinde görev almakta, bir kısmı ise serbest çalışmaktadır.