Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Okumak deniz taşımacılığının işletme ve yönetim alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi alanında çalışmak isteyenlerin; sosyal bilimlere, özellikle ekonomi ve işletme konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı, yabancı dil öğrenmeye istekli ve yetenekli, ikna kabiliyeti yüksek, girişimci, üretken, açık havada çalışmaktan ve uzun süre deniz yolculuklarından hoşlanan kişiler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Matematik, İstatistik, Hukuk, Ekonomi, Deniz Ticaret Hukuku, Muhasebe, Bilgisayar vb. dersler okutulur.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Programını bitirenlere “Denizcilik İşletmecisi” unvanı verilmektedir.

Çalışma Sahaları
Denizcilik İşletmecisi çalıştığı işletmede para, malzeme ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılması ve gemilerin kârlı bir biçimde çalıştırılması için yönetim planı düzenler; çalışmaları denetler, gemilerin yük ve yolcularını tam kapasite ile çalışacak şekilde artırmak için önlemler alır. Çalıştığı işletmeye bağlı olan veya olmayan gemilerin, yüklenmesi ve yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu sağlar. Mezunlar, Denizcilik işletmecileri bakanlığında veya özel deniz taşıma şirketlerine bağlı gemilerde ve limanlarda çalışabilirler.

Deniz yolu ile taşımacılık işlemlerini planlayan ve yöneten kişidir.

GÖREVLER
Çalıştığı işletmenin sahip olduğu yük ve yolcu gemilerinin en verimli şekilde çalışması için işletme planı hazırlar. Bunu yaparken;
– Kurumun para, malzeme ve insan gücünün en ekonomik şekilde kullanılması ve deniz taşımacılığı ile ilgili yasalara uygun davranılması için çaba sarfeder,
– İşletmeye bağlı olan veya olmayan yük ve yolcu gemilerinin hareket saatlerinin bağlantısını sağlar,
– Hazırladığı plana göre kendisine bağlı olarak çalışanlara görev dağıtımı yapar ve çalışmalarını kontrol eder,
– Denizcilikle ilgili yayınlar ile rakip firmaların faaliyetlerini izler, inceler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Telsiz, fax gibi iletişim araçları,
– Bilgisayar,
– Hesap makinesi, kağıt, kalem vb. büro malzemeleri,
– Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Denizcilik İşletmeleri Yöneticisi olmak isteyenlerin
– Normalin üzerinde bir genel yeteneğe, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak
– ifade edebilme gücüne sahip,
– Bir işi planlayabilen ve bunu uygulayabilen,
– Başkalarını etkileyebilen ve yönlendirebilen,
– Yaratıcı,
– Sosyal bilimlere, özellikle ekonomiye ilgi duyan,
– Sorumluluk duygusuna sahip,
– İleri görüşlü, risk alabilen ve ticaretten hoşlanan
kimseler olmaları gerekir. Yabancı dil bilmek bu alanda başarıyı artırıcı bir faktör olabilir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Denizcilik işletmeleri yöneticisi, resmi veya özel deniz taşımacılığı şirketlerinde çalışır ve görevini genellikle büroda yürütür. Birinci derecede sayısal verilerle ilgilidir. Ancak, yönetim görevi insan ilişkilerini gerektirir. Yönetici olarak emrinde çalışan personelle, deniz sigorta şirketleri elemanları ile diğer yerli ve yabancı işletmelerin yöneticileri ve kaptanları ile etkileşim halindedir. Denizcilik işletmeleri yöneticisinin ileri görüşlü olması gereklidir. Aksi halde şirketi zarara uğratması söz konusu olabilir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, aşağıdaki eğitim kurumlarında verilmektedir.
– İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksek Okulu Denizcilik İşletmeleri Yönetimi,
– Kocaeli Üniversitesi Barboros Denizcilik Yüksek Okulunun Denizcilik İşletmeleri Yönetimi,
– Zonguldak karaelmas Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksek
Okulunun Denizcilik İşletmeleri Yönetimi,

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için;
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’nda “Denizcilik İşletmeleri Yönetimi” lisans programı için yeterli “YGS-6” puan almak.
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Denizcilik İşletmeleri Yönetimi” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Türkçe- Matematik alanından mezun iseler YGS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Meslek Liselerinin Deniz ve Liman İşletme bölümünden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan sınavı (YGS) kazanıp, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler. Deniz işletmeciliği ve Yönetimi, Deniz Ulaştırma ve İşletme, Deniz ve Liman İşletme, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Yat İşletme ve Yönetimi, Yatçılık ve Yat İşletmeciliği önlisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi 1 yılı İngilizce hazırlık olmak üzere 5 yıldır. Öğretim dili İngilizce’dir. Dil sınavında başarılı olanlar, hazırlık sınıfı okumadan birinci sınıfa geçerler. Deniz İşletmeleri Yönetimi programı kapsamında; İşletme, İktisat, Hukuk, Matematik, Pazarlama, Organizasyon, Personel Yönetimi, Muhasebe, Bilgisayar, Finansman gibi temel nitelikteki dersler yanında aşağıda belirtilen meslek dersleri okutulmaktadır.
– Deniz Ticaret İşletmelerinin Yapıları,
– Deniz İşletmeciliği Yönetimi Şekilleri,
– Deniz Sigorta ve Uygulaması,
– Deniz Ticareti ve Politikası,
– Taşımacılık İlkeleri ve Teknolojisi,
– Acente ve Broker İşletmeciliği,
– Temel Gemicilik Bilgileri,
– Denizcilik Haberleşme Sistemleri,
– Gemi Yapımı ve Yükleme,
– Tedarik Yöntemi,
– Uluslararası Denizcilik Kurumları,
– İşletmelerde Yazışma, Sözleşme ve Müzakere Teknikleri.
Eğitim teorik ve pratik olarak verilmektedir. 4 yıllık öğrenim süresince toplam 12 haftalık üç staj yapma zorunluluğu vardır. Stajlar işletme, tersane ve gemi stajlarıdır. Gemilerde staj olanağı kısıtlı olduğundan, staj için gemi bulunmaması halinde gemi stajı yerine ikinci işletme stajı yapılabilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Denizcilik İşletmeleri Yönetimi” lisans diploması ve “Denizcilik İşletmecisi” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
İş bulma sorunu hemen hemen hiç olmayan bir meslektir. Bu konuda eleman yetiştiren eğitim kurumunun az olması nedeniyle mezun olan öğrencilerin iş bulma şansı çok yüksektir. Mezunlar genel işletmecilik disiplini gerektiren tüm işkollarında görev alabilirler. Ayrıca,
– Özellikle Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Ulaştırma Bakanlığı, yerel yönetimler ile özel sektöre bağlı denizcilik kurum ve kuruluşlarında,
– Gemilerde ve özel limanlarda,
– Kendisine ya da bir başkasına ait deniz acentaları ve sigorta şirketlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE
Eğitim süresince herhangi bir kazanç yoktur. Ancak koşulların uyması halinde daha sonra ödenmek koşuluyla Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim ve harç kredisi, kamu ve özel kuruluşlardan mecburi hizmet karşılığı veya karşılıksız burs alınabilir.

EĞİTİM SONRASI
Mezuniyet sonrası kazanç, çalışılan işletmeye ve kişinin başarısına göre çok farklılık göstermektedir. Ancak bir çok mesleğe göre kazanç durumunun oldukça iyi olduğu söylenebilir. Yüksek miktarlarda gelir elde etmek mümkün olabilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
Meslekte ilerleme ve yükselme kişinin gayret, başarı ve deneyimine bağlıdır. Okul başarısı yüksek olan ve yaptığı stajlarda kendini kanıtlamış bir öğrenci, mezuniyetinden hemen sonra da yönetici pozisyonuna gelebilir. Ancak özellikle kamu kuruluşlarında, yöneticilik pozisyonlarına gelebilmek için deneyim (belli bir süre çalışmış olmak) şarttır. Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümünün amacı; denizcilik ve lojistik alanlarında uzman kişiler yetiştirmektir.

Programda, hem teorik hem de uygulama ağırlıklı bir eğitim anlayışı hakim olup, bu anlayış çerçevesinde verilen dersler Temel İşletme Yönetimi, Hukuk, Temel ve Mesleki Denizcilik, Deniz İşletmeciliği, Lojistik ve Ulaştırma alanları ile ilgili dersleri içermektedir. Bu derslerin ödev, proje ve laboratuvar çalışmaları ile uygulamaya aktarılmaları sağlanmaktadır.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Girilmesi Gereken Sınavlar:
Bölümün Tercih Puan Türü: TM-1
Bölüm Eğitim Süresi Kaç Yıllık:

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?

Bölüm mezunları Denizcilik Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı kamu kurumlarında çalışabilirler. Bölümün özel sektörde de çalışma imkanları çok fazladır. Armatör firmaları, forwarder ve broker gibi aracılık firmaları, limanlar ve marinalar gibi işletmelerde çalışabilirler. İş bulma imkanlarının çok fazla olması bölümün en önemli avantajı olarak gösterilebilir.

4 Yıllık Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Ne İş Yapar?
Program mezunları Denizcilik, Ulaştırma, Lojistik ve Dış Ticaret ile ilgili hem özel hem de kamu sektörünün ilgili kuruluşlarında istihdam edilmektedirler. Özel sektörde; gemi sahipleri/işletmeleri, gemi yönetim işletmeleri, taşıma işleri aracıları (gemi acenteleri, gemi brokerleri, ulaştırma yüklenicileri), gemi kumanya ve tedarik işletmeleri, deniz sigorta işletmeleri, limanlar ve terminaller, yat ve marina işletmeleri, tersaneler, bankalar, dış ticaret işletmeleri, lojistik işletmeleri gibi kurumlarda orta ve üst düzey yönetici olarak; kamu sektöründe ise Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile ilgili diğer bakanlık ve devlet kurumlarında idari pozisyonlarda istihdam edilmektedirler.

-Deniz taşımacılığı işletmeleri,
-Bu şirketlere hizmet veren forwardır ve brokerlar,
-Kumanya ve benzeri hizmetleri veren işletmeler,
-Liman ve marinalar,
-Denizciliğe yönelik pazarlama ve tanıtım uzmanlığı pozisyonları,
-Sigortacılık,
-P&I Kulüpleri,
-Lloydlar,
-Denizcilikte ihtisaslaşmış finans kurumları,
-Denizcilikle ilgili varlık, tesis ve gemilerin değerlemesinde uzman şirketler,
-Gemi inşa ve yan sanayii sektörleri,
-Deniz turizmi şirketlerinde.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Maaşları Ne Kadar ?

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi maaşları kamuda farklı, özel sektörde farklıdır. Devlet kurumlarında çalışan Denizcilik İşletmeleri Yönetimi mezunu maaşı 2750 lira civarında iken özel sektör için Denizcilik İşletmeleri Yönetimi maaşları asgari ücret ile 3000 lira arasında değişmektedir.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Son yıllarda yapılan KPSS atamalarında bu bölüme kontenjan ayrılmadığı için atama olmamıştır.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Ne yazık ki şu an için bu bölümden mezun olanların öğretmenlik yapacağı herhangi bir alan bulunmamaktadır.