Coğrafya Bölümü Nedir ? Ne İş Yapar?

Coğrafya Bölümü Okumak doğal ortamın özelliklerini, gelişim sürecini, sağladığı olanakları, doğal ortamla insanın kurduğu ilişkileri, nüfusun dağılımını, ekonomik etkinliklerin dağılımını nedensellik bağları içerisinde değerlendirip bu alanlarda araştırma yapabilecek bilgi ve beceriye erişmiş coğrafyacılar yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Coğrafya Programında okumak isteyenlerin; genel akademik yeteneğe sahip, coğrafya yanında, biyoloji, jeoloji sosyoloji ve tarih alanlarına ilgili ve bu alanlarda başarılı, doğayı incelemeye istekli bireyler olmaları gerekir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim sürecinde; Klimatoloji, Jeomorfoloji, Kartoğrafya, Nüfus Coğrafyası, Harita Uygulamaları, Yerleşme Coğrafyası, Toprak-Bitki Coğrafyası, Enerji Kaynakları, Turizm Coğrafyası, Sanayi Coğrafyası, Coğrafyada Metodoloji gibi derslerden oluşan bir program uygulanmaktadır.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Mezun olanlara unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Mezunlar; Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Köy Hizmetleri, Orman Genel Müdürlüğü, Karayolları, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı vb. gibi resmi kuruluşlar ile Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı gibi bakanlıklarda çalışabilmektedirler. Ayrıca pedagojik formasyona sahip olanlar coğrafya öğretmenliği yapabilirler.

Coğrafya Bölümü Nedir ? Ne İş Yapar? İş İmkanları Nelerdir?

Coğrafya Bölümünü Tercih Edenlerde Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Normalin üstünde genel yeteneğe, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine, güçlü bir hafızaya sahip, bilimsel araştırmalara meraklı, dikkatli bir gözlem yapabilen ve elde ettiği verileri yorumlayabilen, ellerini ve gözlerini eşgüdümlü kullanabilen, açık havada çalışmaktan keyif alan kişiler olmaları gerekmektedir.

Coğrafya Bölümünde Okutulan Dersler Nelerdir?

Coğrafya öğrencilerinin Genel jeomorfoloji, coğrafya kartografya, beşeri coğrafyaya giriş, genel ekonomik coğrafya, hidrografya, uygulamalı jeomorfoloji, uygulamalı klimatoloji, toprak coğrafyası, Türkiye ekonomik coğrafyası, beşeri coğrafyada veri toplama ve değerlendirme yöntemleri, harita bilgisi, grafik ve diyagram, çizim yöntemleri gibi dersler görülmektedir.

Coğrafya Mezunlarının Kariyer İmkanı ve Çalışma Alanları Nerelerdir?

Meteoroloji işleri genel müdürlüğü, harita genel müdürlüğü, maden teknik arama enstitüsü, devlet su işleri, karayolları genel müdürlüğü gibi kuruluşların jeomorfoloji ile ilgili birimlerinde çalışma olanakları mevcuttur. Ancak, söz konusu kuruluşların kadrolarının sınırlı olması nedeniyle coğrafyacıların iş bulma olanaklarının sınırlı olduğu söylenebilir.

Bölüm mezunları ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını veya milli eğitim bakanlığı yükseköğretim kurulu işbirliği ile açılan-açılacak pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlamaları halinde lise ve dengi okullarda coğrafya öğretmeni olarak görev yapabilrler.
Özel sektörde coğrafya alanlı ile ilgili çalışma olanağı olmadığı gibi, coğrafyacıların kendi işyerlerini açmalarıda söz konusu değildir.

Coğrafya mezunlarının iş alanları sınırlı olması nedeniyle coğrafyacıların büyük kısmı alanları dışında başka mesleklerde çalışmaktadırlar.

Coğrafyacı Kimdir;
Yeryüzünün fiziksel yapısı, iklimi, bitki örtüsü ve nüfus dağılımı ile
ülkelerin ekonomik etkinliklerini inceleyen kişidir.

Görevleri Nelerdir;

Coğrafya Bölümü
Yeryüzü şekillerinin oluşumu, bölgelerin fiziki durumlarını, iklim özellikleri, bitki örtülerini ve insanların ekonomik faaliyetleri ile ilgili araştırmalar yapar, yeryüzü şekillerinin insan yaşantısındaki etkilerini araştırır,
Yeryüzünün oluşumu ve geçirdiği evrelerini, depremlerin oluşma nedenleri, iklimler ve iklimleri etkileyen faktörler, yer üstü sularında meydana gelen değişiklikler, nüfusun yeryüzünde dağılışı ve bunların sebepleri, ekonomik ve idari yapılanmaları gibi konularda gözlem ve laboratuvar çalışmalarını yapar,
Yapılan araştırmalardan yararlanarak coğrafik haritalar hazırlanmasına katkıda bulunur.

Kullanılan Malzemeler ve Aletler;
Haritalar, uçak veya uzaydan çekilmiş hava fotoğrafları,
Özellikle, lâboratuar çalışması yaparken: stereoskop, mikroskop, elek, fırın, elektro mikroskop, klizimetre, jeolog pusulası,
Beşeri coğrafya ile ilgili araştırmalar için anketler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler;
Normalin üstünde genel yetenek düzeyine,
Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine,
Güçlü bir belleğe sahip,
Bilimsel araştırmalara meraklı,
Dikkatli bir gözlemci ve elde ettiği verileri yorumlayabilen,
Ellerini ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen
Açık havada çalışmayı seven kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Ortam ve Koşulları;
Coğrafyacı araştırma yaparken arazide ve laboratuvarda, harita ve şemalar çizerken büro ortamında çalışır. Arazi çalışmalarında ortam soğuk veya sıcak olabilir. Çalışmalar sırasında meslektaşları ile araştırma yapılan yerdeki insanlarla iletişim içinde bulunurlar.

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler
Bu mesleğin eğitimi, aşağıda yer alan üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerinin coğrafya bölümü ile Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesinde verilmektedir.
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Uşak Fen-Edebiyat Fakültesi
Ankara Üniversitesi, Dil ve tarih Coğrafya Fakültesi (Ankara)
Atatürk Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi (Erzurum)
Balıkesir Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (İzmir)
Fatih Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi (İstanbul)
Fırat Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi (Elazığ)
Giresun Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi
Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi (Şanlıurfa)
Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi (İstanbul)
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi (Samsun)
Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi(Van)

Meslek Eğitimi ve Giriş Koşulları;

Mesleğin eğitimine girebilmek için;
Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ‘nda (LYS) “Coğrafya” lisans programı için yeterli “TS-1” puan almak.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Coğrafya” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat ve Genel Kültür alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

Ön Eğitimde Başarılı Olunması Gerekli Dersler;
Coğrafya,
Sosyal Bilimler,
Jeoloji,
Matematik,
Astronomi,

Eğitim Süresi ve İçeriği;
Eğitim süresi dört (4) yıldır, Eğitim süresince, okutulan belli başlı dersler: Genel Klimatoloji, Jeomorfoloji, Coğrafi
Kartografya, Beşeri Coğrafyaya Giriş, Genel Ekonomik Coğrafya, Hidrografya, Bitki Coğrafyası, Türkiye Jeomorfolojisi, Uygulamalı Jeomorfoloji, Uygulamalı Klimatoloji, Toprak Coğrafyası, Türkiye Ekonomik Coğrafyası, Beşeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri, Ulaşım ve Tarım Coğrafyası, Harita bilgisi, Grafik ve Diyagram, Çizim Yöntemleri.

Eğitim Sonunda Alınan Belge, Diploma ve Unvan;
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara ” Coğrafya Lisans Diploması” ve “Coğrafyacı” ünvanı verilir.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları;
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Maden Teknik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kuruluşların jeomorfoloji ile ilgili birimlerinde coğrafya mezunları da görev yapabilmektedir. Ancak, söz konusu kuruluşların kadrolarının sınırlı olması nedeniyle coğrafyacıların iş bulma olanaklarının sınırlı olduğu söylenebilir. “Coğrafya Bölümü” bölümü mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlamaları halinde lise ve dengi okullarda Coğrafya Öğretmeni olabilirler. Özel sektörde bu alanla ilgili çalışma olanağı olmadığı gibi, coğrafyacıların kendi işyerlerini açmaları da söz konusu değildir. Çalışma alanının sınırlı olmasından dolayı coğrafyacıların büyük bir kısmı alanlarının dışındaki işlerde çalışmaktadırlar.

Egitim Süresince;
Meslek eğitimi süresince isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası
Coğrafya mezunlarından öğretmen olarak çalışanlar 9. derecenin 1. kademesinden maaşla göreve başlarlar, ayrıca ek ders ücreti de alırlar. Kamu kuruluşlarının da coğrafyacı veya jeomorfolog olarak çalışanlar Devlet Memurları Yasasına göre belirlenen maaş tutarını alırlar.

Mesleki İlerleme;
Üniversitede çalışmak isteyenler lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Benzer Meslekler;
Jeolog,
Meteorolog,
Harita Teknikerliği,
Harita ve Fotogrametri Mühendisliği.

Coğrafya insan ve mekân arasındaki karşılıklı ilişkileri inceleyen bir bilimdir. Bu anlamda coğrafya disiplinler arası (multidisipliner) bir bilimdir. Birçok bilim dalından yararlanan yapısı dolayısıyla, yeryüzündeki coğrafi yapıların dağılımı; coğrafi birimlerin bulundukları yerde neden, nasıl ve ne zaman meydana geldikleri; meydana gelen olayların diğer olaylarla ilişkisi ve bağlantısı ile birlikte bunların haritalarla birlikte görsel bir yapıya büründürülmesi gibi işlevleri bulunmaktadır. Bu özellikler coğrafyanın temel prensipleri olan dağılış-bağlantı-sebep sonuç ilişkisini de göstermektedir.

Coğrafya Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Girilmesi Gereken Sınavlar: YGS, LYS-3 ve LYS-4
Bölümün Tercih Puan Türü: TS-1
Bölüm Eğitim Süresi Kaç Yıllık: 4

Coğrafya İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?

Coğrafya Bölümünden mezun olan öğrencilere Coğrafyacı unvanı verilir. Mezunlarımız Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Köy Hizmetleri, Orman Genel Müdürlüğü, Karayolları, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı vb. gibi resmi kuruluşlar ile Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı gibi bakanlıklarda çalışabilmektedir. Mezunlarımız, bölge planlama çalışmalarında ve belediyelerin planlama faaliyetlerinde görev yapabilmektedirler. Ayrıca Pedagojik Formasyon derslerini aldıktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olabilmektedirler.

4 Yıllık Coğrafya Bölümü Ne İş Yapar?

Coğrafya Bölümü’nü başarı ile tamamlayanlar, Türkiye Cumhuriyeti devlet okullarında ve özel okullarda pedagoji derslerini almaları halinde coğrafya öğretmenliği yapabilme imkânına sahiptirler. Ayrıca Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), arazi kullanımı ve planlaması, haritalama, çevre analizi değerlendirilmesi, çevresel yönetim, şehir ve bölge planlaması, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, MTA, DSİ ve CBS programlarının kullanıldığı kamu ve özel sektöre ait kurumlarda çalışabilirler.

-Öğretmen,
-Araştırmacı-uygulayıcı-planlamacı bireyler olarak gerekli bilgi ve beceriye sahiptirler.
-Maden Tetkik Arama Enstitüsü,
-Devlet Su İşleri,
-Köy Hizmetleri,
-Orman Genel Müdürlüğü,
-Karayolları,
-Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü,
-Devlet İstatistik Enstitüsü,
-Devlet Planlama Teşkilatı,
-Turizm Bakanlığı,
-Çevre Bakanlığı gibi bakanlıklarda çalışabilmektedir.

Coğrafya Bölümü Maaşları Ne Kadar ?

Coğrafya bölümünden mezun olanlar, herhangi bir devlet kurumuna memur olarak atandıklarında 2700 lira civarında maaşla işe başlarlar. Öğretmen olanlar ise 3050 TL taban maaş olmak üzere, ek ders ücretleri ile beraber 3050 ile 3750 rasında maaş alma olanağına sahiptir.

Coğrafya Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Coğrafya mezunları formasyon alarak 75 ve üzeri puanlarla okullarda öğretmenlik yapabilmektedir.

Coğrafya Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Formasyon alıp sınavlarda da başarılı olanlar MEB’e bağlı liselerde Coğrafya Öğretmenliği yapabilirler.

Coğrafya Bölümü Yorumları – Coğrafya Nasıl Bir Bölüm İyi mi?

Coğrafya, okuması zevkli bölümlerden bir tanesidir. Araştırma alanlar birçok üniversite adayının ilgisini çekmektedir. Ancak formasyon dışında pek bir iş imkanı yoktur. Bu nedenle öğretmen olmak isteyenlerin tercih edebileceği bir bölüm olduğunu düşünüyoruz.