Çevre Mühendisliği Nedir ? Ne İş Yapar?

Çevre Mühendisliği yerel ve küresel ölçekte, insanları çevrenin, çevreyi de insanların olumsuz etkilerinden korumak, insan sağlığı ve refahı için çevre koşullarını iyileştirmek yönünde temel bilimsel kavramları uygulamaya koyan mühendislik dalıdır. Çevre Mühendisliği Programı; araştırıcı, akademik yeteneğe sahip, çevre sorunlarına duyarlı, matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi fen derslerinin yanı sıra ekonomi, sosyoloji, hukuk ve işletme gibi sosyal alanlara da ilgi duyan, daha iyi ve sağlıklı bir çevre yaratabilmek için mücadele edebilecek mühendisler yetiştirmeyi amaçlar.

Kişisel Özellikler
Çevre Mühendisi olmak isteyen bireylerin, çevreye karşı duyarlı, üretken, matematik, kimya ve biyolojiye ilgili, yönetim ve kontrol yeteneği olan, ileri görüşlü, çalışkan, üretici, yeniliklere daima açık, araştırmacı kişiler olması gereklidir.

Dersler ve Eğitim Süreleri
Çevre Mühendisliği Programında öğrenim süresi dört yıldır. Öğrenimin ilk yılında Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji gibi temel dersler okutulur. Daha sonraki yıllarda, çağdaş çevre mühendisliğinin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceriyi kazandıracak dersler verilir. Bunlar arasında ikinci yıldan başlayarak, çevre kimyası, çevre mikrobiyolojisi ve kimyasal mikrobiyoloji, bilgisayar kullanımı, hidrolik, hava, su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi, en iyi biçimde kullanılması, kirliliğin kontrolü ve önlenmesi; katı, sıvı ve gaz atıkların, gerek alışılagelmiş gerekse ileri düzeyde teknikler kullanarak, çevreye zararsız hale getirilmelerine yönelik sistemlerin projelendirilmeleri gibi dersler ve uygulama çalışmaları bulunmaktadır. Bu bölümde ayrıca yaz stajları ve uygulama dersleri zorunludur.

Sosyal Statü ve Ünvanlar
Mezunlara “Çevre Mühendisi” unvanı verilir.

Çalışma Sahaları
Mezunlar; İçme suyu temini, su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması, arıtma tesislerinin projelendirilmesi, inşaatı ve işletilmesi, evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi, inşaatı ve işletilmesi, katı atık toplama, taşıma ve nihai uzaklaştırma konularında her türlü planlama ve tasarım hizmetleri, hava kirliliğinin kontrolüne yönelik radyoaktivite, gaz emisyonları ve kalitesi ölçümlerinin değerlendirilmesi, ısıtma sistemi ve yakıt seçimi, baca gazlarının arıtımı konularındaki mühendislik hizmetleri, çevresel etki değerlendirme konularında disiplinler arası gruplarına koordinatörlük edilmesi, hava, su, toprak gibi çevresel ortamlardan numune alıp analizlerinin yapılması ve analiz sonuçlarının değerlendirmesinin yapılması, yağmur suyu ve kanalizasyon şebekesi projelendirilmesi ve inşaatı, her türlü yerleşim birimine ve endüstriyel alanlara su temini, su iletimi, su dağıtımı ve su arıtımı konularında tasarım, planlama ve mühendislik hizmetlerinin verilmesi, Çevre Yönetim Sistemi (ISO-EN 14000 ve serisi) danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, her türlü endüstriyel tesislere, kurum ve kuruluşlara çevre konularında danışmanlık hizmetlerinin verilmesi alanlarında çalışabilirler.

Çevre Mühendisi Nasıl Olunur ?

Çevre Mühendisi olabilmek için üniversitelerin mühendislik fakültelerinin Çevre mühendisliği bölümünü bitirmek gereklidir. Çevre mühendisliği bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Ancak, bazı üniversitelerde 1 yıl yabancı dil hazırlık programı da uygulanır. ODTÜ ve Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümlerinin öğretim dili tamamen ingilizcedir.

Çevre, Çevre kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma ve Kontrol, Çevre Koruma Kimya, Kimya Teknolojisi önlisans bölümlerinden mezun olan adaylar dikey geçiş sınavı ile çevre mühendisliği bölümüne geçiş yapma imkanına sahiptirler.

Çevre mühendisliği eğitimi boyunca ağırlıklı olarak fen ve matematik alanında dersler verilir. Bunlar haricinde yapı mühendisliği, atık yönetimi vb. konularda da eğitim verilmektedir.

Çevre mühendislerinin bir çok işletmede çalışabilmesi için çevre görevlisi belgesi alması gereklidir. Bu belge sahibi olan çevre mühendisleri, çevre denetimi de yapabilirler.

Çevre mühendislerinin çalışma alanları: içme suyu temini ve arıtımı, kentsel ve endüstriyel atıksuların arıtımı, kentsel ve tehlikeli katı atıkların bertarafı, hava kirliliği kontrolü, toprak kirliliği kontrolü ve ıslahı, çevresel etki değerlendirme, temiz endüstriyel üretim teknolojileri geliştirme ve atık esaslı yenilenebilir enerji üretimidir. Çevre Mühendisleri arıtma ve bertaraf tesisleri tasarlama ve işletme, yeni teknolojiler geliştirme, çevre kirleticilerini ve etkilerini izleme, yayılımlarını modelleme vb. konularda görev alırlar.

Ayrıca çevre ile doğrudan ilgili işletmelerde iş güvenliği uzmanlığı da yapabilirler.

Çevre mühendisleri, her türlü çevresel faaliyet ile ilgili işletmede, enerji sektöründe, çevre ile ilgili iş güvenliği alanında iş bulma imkanına sahiptir. Bunun yanında kamu kurumlarında da çalışma imkanları vardır.

Arıtma tesisleri, katı atık depolama alanları, çevre firmaları, oteller, proje firmaları ve kamu kurumları gibi yerlerde çalışma imkanı vardır.

Çevre mühendisleri sadece proje alanında değil çevresel ürünlerin tasarımı ve satışı üzerine de iş bulabilirler. Özellikle yabancı dil bilgisi yüksek kişilerin yurtdışı bağlantılı firmalarda iş bulma ihtimali yüksektir.

Çevre Mühendisliği Nedir ? Ne İş Yapar?

Çevre mühendisi su, hava, toprak gibi doğal kaynakların kullanımını ve insan sağlığına uyum sağlayan çevre koşullarının yaratılması için çevreyi kirleten etkenleri ortadan kaldırmak, ekonomik kayıpların önüne geçmek için gerekli çalışmaları yapan bir meslek dalıdır.

Çevre mühendisi denilen kişi; çözüm üreten ve her konuda hesap eden kişidir. Hiç bir ayrıntıyı atlamayan ve en ince ayrıntısına kadar irdeleyen kişiye denilmektedir. Ayrıca mühendis kelimesinin kökü hesap etmekten gelmektedir. Mühendis proje yaparak katkıda bulunması gerekir.

Çevre Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?
4 yıllık üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümlerinden mezun olan bireyler doğal dengeyi ve insan sağlığını korumak için gerekli önlemleri araştırır ve kalite kontrollerini sağlar.

Örneğin; bir çevre mühendisi fabrika atıklarının hangi miktarda insan sağlığına zararlı hale geldiğini saptar. Yer altı sistemleri arasında ki kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi gibi hatların nasıl tasarlanırsa insan sağlığına etkisi o kadar azalır? sorularına yanıt arar ve gerekli önlemlerin alınması için çalışmalar yapar.

Çevre Mühendisleri Nerede Çalışır?

Çevre mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra devlet dairelerinde işe girilebilir ya da çevre danışmanlık firmalarında, çevre teknolojilerini geliştiren özel firmalarda iş bulabilirler. İsterlerse kendi mühendislik bürosunu açarak danışmanlık, teknik eğitim, atık su arıtma sistemleri gibi alanlarda işlerine devam edebilirler.

Örneğin; Devlet Su İşlerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarında, İl Orman ve Su İşleri Müdürlüklerinde, Üniversitelerde, Sağlık Bakanlığında vb. alanlarda iş deneyimi sağlayabilirler.

Çalışma saatleri
Çalışma saatleri endüstriye göre değişir. Kamu sektörünün çalışma saatleri genellikle Pazartesi-Cuma arası sabah 9’dan akşam 5’e kadardır. Özel sektörlerde hafta sonu çalışması ile saatlerin değişme olasılığı daha yüksektir.

Çevre Mühendisi Sorumlulukları

Çevreci bir yönetici olarak sorumluluklarınız:
Çevresel stratejileri ve eylem planlarını geliştirmek, uygulamak, kurumsal sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak,
tüm mal ve hizmetler için sürdürülebilir tedarik konusunda öncülük etmek.
Kirlilik kontrolü, atık yönetimi, geri dönüşüm, çevre sağlığı, koruma ve yenilenebilir enerjinin tüm yönlerini koordine edersiniz.
Çevre politikalarına uygulanmasına öncülük etmelisiniz
Çevresel mevzuata uygunluğunu sağlamak
İngiltere, Avrupa Birliği ve uluslararası düzenlemeler ve mevzuat hakkında güncel kalmak
Yerel makamlar, kamu kuruluşları ve yetkili organlar ile irtibat kurmak
Çevresel performansı denetlemek, analiz etmek ve raporlamak
Bir organizasyonun çevresel risklerini ve finansal maliyetlerini belirlemek, değerlendirmek ve azaltmak için çaba göstermek
Bir organizasyonun her düzeyinde ortaya çıkan çevresel konuların etkisini fark etmeyi teşvik etmek ve arttırmak
Kurumsal etik ve sosyal sorumluluk alanlarında en iyi uygulamaları uygulamak ve ortaya çıkan sorunları gidermek
Organizasyonun çevre üzerindeki etkisini sürekli iyileştirmek için çevre yönetim sistemlerini geliştirmek ve uygulamak
Çevresel konularda halka açık oturumları ve istişareleri koordine etmek
Yönetim kurulu, üst düzey yönetim ve iç personel ile ilişkileri yönetmek
Çevresel konular ve sorumluluklar konusunda her seviyede personel yetiştirmek
Çevre eğitimi ve araştırmalara katılmak
Çevre hizmet anlaşmalarını müzakere etmek ve ilgili maliyetleri, gelirleri yönetmek
Şirkette sorumluluk üstlenerek çevresel raporlar yazmak
Örgütsel sürdürülebilirlik hedefleri belirlemek ve bu hedefleri gerçekleştirmek

Çevre Mühendisliği Maaşı Ne Kadar?
Göreve yeni başlayan bir çevre mühendisi iseniz özel sektörde ki maaşınız 3500 TL civarında olacaktır. Deneyiminiz ve çalışma yıllarınız arttıkça maaşınız da artacaktır. Devlet kurumlarında çalışırsanız genel olarak çevre mühendisi maaşı 2500 ve 3000 TL arasında değişmektedir. (çevre mühendisliği aldığı maaş)

Çevre mühendisliği kamu maaşları (devlette)
Devlette bu mühendislere ait bir çok kadro bulunmaktadır. Hemen hemen her yerde görev yapabilirler. Aşağıda bazı kurum ve kuruluşları ele aldık.

Çevre mühendisliği belediye maaşları
Belediyelerde en çok mühendis kadrolarında çevre mühendisliği bölümü görmekteyiz. Belediyenin çevre konusunda yapmış olduğu tüm işlerde imzaları vardır. Çevre mühendisleri olmadan bir belediyenin işlevi gerçekleşmez. Tüm alt yapı ve üst çalışmalarında çevreye uyumlu olması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla görev yapmaktadırlar.

Belediye de görev yapan çevre mühendisi maaşı çalıştığı belediye göre değişmektedir. En düşük 2 bin 850 TL ile 5 bin TL arasında değişmektedir.

Sözleşmeli çevre mühendis maaşları
Son zamanlarda personel alımları konusunda sözleşmeli yapılmaktadır. Sözleşmeli personel kadroya göre %15 ile %20 arasında daha düşük maaş almaktadır.

Çevre mühendisi başlangıç maaşları
Yeni mezun çevre mühendisi maaşı olarak da bu başlığımızı tabir edebiliriz. Çevre mühendisi odasına göre en düşük brüt 3300 TL’dir.

Çevre mühendisliği özel sektör maaşları
Özel sektörde bir çok firmada çevre mühendisi istihdam edilmektedir. Özellikle iş ilanları konusunda bir araştırma yapmanız halinde sektör ihtiyacını görebilirsiniz

Özel sektörde en düşük mühendis maaşı üzerken değerlendirme yapmak gerekirse; 2 bin 500 TL’dir. Orta düzey bir mühendis özel de 4 bin TL civarında maaş almaktadır. Tabi maaşı alırken eğitimi, meslekte yeterlilik düzeyi, tecrübesi gibi kriterleri vardır. İyi derece yabancı dil bilmesi gibi etkenlerde ayrıca önem arz etmektedir.

Çevre mühendisliği hakkında detaylı bilgiler edinmek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Çevre nedir sorusundan başlayacağız ve sonrasında iş olanaklarından, çalışma alanlarından ve çevre mühendisi maaşlarından bahsedeceğiz.

Çevre, tanımı oldukça zor bir kelime. En basit haliyle çevre, etrafta yer alan tüm canlı ve cansızların oluşturduğu gruptur.

Canlı ve cansızlar ifadesine dikkat etmelisiniz. Çevre, etrafınızda sizin dışınızda bulunan her şeydir. Matematik derslerinden “tümleyen” kavramını hatırlar mısınız bilmiyorum. Bir şeyin bulunduğu yerde kendisi dışındaki her şey onun tümleyeni olarak tanımlanabilir. Bir canlının veya bir objenin çevresi denildiğinde de o şeyin etrafında yer alan ve o şeyin dışında kalanlardır.

Buradan çıkarmanız gereken sonuç, çevre yalnızca insanlar, hayvanlar ve bitkilerden ibaret değildir.

Çevrenin tanımını yapmıştık. Çevreyi doğru şekilde anladıktan sonra çevre mühendisliğini irdeleyebiliriz.

Çevre mühendisinin görev tanımı şu şekilde yapılabilir: Bir çevrede yaşayan canlıların, ağırlıklı olarak insanların, çevreye uyumunu arttırmaya yönelik çalışmalar yapan uzmanlık alanıdır. Buna sağlık, huzur, refah seviyesi ve canlılar arası ilişkiler ve akla gelebilecek tüm konular dahildir. Çevre mühendisi sınırlandırılamaz, canlı ve çevre ilişkilerindeki her faktör, çevre mühendisinin ilgi alanına doğrudan dahil olur.

Çevre mühendisliğinin ilgi alanları şeklinde tüm başlıkları saymak bu sebeple imkansızdır. Sık karşılaşılan bazı alanlar; hava kirliliği, ses kirliliği, toprak kirliliği gibi doğrudan ekolojiyle ilgili konulardır. Çevre mühendisliğinin en büyük avantajı oldukça geniş bir yelpazede çalışmasıdır.

Tabii ki her çevre mühendisi tüm bunlarda uzman olamaz. Çünkü konu sayısı sınırsızdır. İyi bir çevre mühendisi, her konuda kısa bir çalışmanın ardından temel yorumları yapabilecek birikime sahip olmalı ve bazı alanlarda da uzmanlık seviyesinde bilgi sahibi olmalıdır.

Bir çevre mühendisi, çevreyle doğrudan ilişki kurulan her sektörde aktif olarak yer alabilir. Büyük sanayi tesislerinden tutun belediyelere kadar çalışma imkanları mevcuttur.

Daha spesifik bilgi isteyenler için çevre mühendislerinin sık sık aktif rol oynadığı bazı yerleri de paylaşmak istiyorum. İl çevre ve şehircilik bakanlıkları, arıtma tesisleri, belediyelerin çevre düzenleme bölümleri ve özel sektörde büyük üretim yapan sanayi tesisleri son dönemde en sık tercih edilen alanlardır.

Çalışma alanlarının genişliği mezunlara büyük avantaj sağlıyor. Size en uygun olan çalışma alanlarında ilerleme şansına sahipsiniz.

Çevre mühendisliği, her şeyden önce bir mühendislik dalıdır. Okul seçiminde de mühendisliğin ön planda olduğu teknik üniversitelerden ilerlemenizi öneriyorum.

Teknik üniversitelerde okumak şart mı? Hayır. Farklı üniversitelerde de kaliteli çevre mühendisliği eğitimi alabilirsiniz. Ancak bu eğitimin en iyisini teknik üniversitelerden alırsınız.

Çevre Mühendisi iş ilanları ve iş imkanları
Enstitüler
Hayır kurumları
Vakıf kuruluşlar
İmalat, mühendislik ve inşaat sektörü en yaygın çalışma sektörleridir
Çevresel yönetim danışmanlığı (ÇED raporu hazırlayan kuruluşlar)
Hükumet ve devlet organları
Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Müdürlüğü
Çevre Ajansı
Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Çevre Koruma Ajansı
Eğitim alanları üniversite gibi kuruluşlar olabilir
Akademik kariyer
Sağlık sektörü
İnşaat ve emlak sektörü
Taşıma ve nakliyat firmaları
Katı Atık bertaraf etme projeleri
Arıtma tesisleri
Greenpeace
Çevre etki değerlendirmesi projeleri
Atık Yönetimi geri dönüşüm firmaları
İklim değişikliği projeleri
Kirlenmiş araziyi kurtarma projeleri
Entegre kirlilik önleme ve kontrol projeleri
Gürültü yönetimi çalışmaları
Sürdürülebilirlik projeleri
Ürün paketleme sistemleri
Enerji firmaları
Belediyeler
Profesyonel mesleki gelişim
Mesleki odalara ve kuruluşlara üye olmalısınız. Sürekli kendinizi değişen teknolojiye ve bilgiye adapte edip güncel kalmalısınız. İç ve dış mesleki eğitim kurslarına, ilgili seminerlere ve konferanslara katılmalısınız.

Avrupa’daki mesleki organlara üye olunuz ve eğitim için kurslarını takip ediniz:

Ekolojik Çevre Yönetimi Enstitüsü (CIEEM)
Su ve Çevre Yönetiminin Chartered Institute (CIWEM)
Çevre Yönetimi ve Değerlendirme Enstitüsü (IEMA)
Aylık olarak Çevresel Veri Hizmetleri (ENDS) tarafından yayınlanan ENDS Raporu
Kariyer olasılıkları
Çevre mevzuatını yerine getirme, maliyet etkinliği kazanma ve çevresel olarak sorumlu olma ihtiyacı mesleğin içinde itici güçtür. Bunlar işletmeleri etkiler ve aşağıdaki alanlarda büyümeyi teşvik eder:

Kurumsal sosyal sorumluluk (CSR)
Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED)
Çevre yönetimi ve denetimi
Atık yönetimi
Artan sayıdaki çevresel danışmanlıklara katılmak, serbest meslek sahibi olmak veya eğitim alanına girmek için fırsatlar da vardır.

Çevre mühendislerinin maaşları tercih ettiği sektöre, uzmanlık alanlarına ve tecrübesine bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Yeni mezun çevre mühendisleri, kamu kurumlarında ortalama 3.600 – 4.000 TL maaşla işe başlayabilirler. Belediye ve il özel idarelerinde 3.600 ile 5.300 TL arasında değişen maaşlarla karşılaşabilirsiniz.

Özel sektörde tahmin edebileceğiniz gibi aralıklar çok geniş ve tahmin edilemez düzeyde. Araştırma yaptığınızda asgari ücretten başlayıp 9.000 TL’ye kadar maaşlarla karşılaşabilirsiniz.