akts kredi hesaplama programı

AKTS (ECTS) Nedir?

– Bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen İş Yükü (Student workload)’ne dayanan kredi sistemidir.

AKTS FAYDALARI

İş yükü ve öğrenme çıktıları açısından karşılaştırılabilir öğrencilerin hareketliliği artar. Örneğin bu öğrenciler Erasmus değişim programına katılabilirler.
 Mezunların ulusal ve küresel iş pazarlarında tanınırlığı ve hareketliliği artar. Bu onların iş bulmasını kolaylaştırır, istihdam edilebilirliğine katkı sağlar.
 Bir öğretim programı çerçevesinde öğrencinin aldığı dersler, notlar ve AKTS kredileri; program içeriğine ve yükseköğretim sistemine ilişkin diğer bilgilerle birlikte mezun olduğunda öğrenciye verilen İngilizce Diploma Eki içinde ifade edilir. Böylece mezun, kendisini AKTS sistemi ile değerlendirilmiş diğer mezunlarla karşılaştıran bir tanınırlık belgesi elde etmiş olur.
 

İş Yükü ;

Bir dersin başarı ile tamamlanması için gerekli olan tüm öğrenim faaliyetlerini derse katılım, uygulamalara katılım, seminer, proje hazırlama, sınav, tüm bireysel çalışmalar, staj için gerekli zamanı kapsar.
 Öğrencinin harcadığı zamana/emeğe öğrencinin iş yükü denir.
 Bu yük ortalama bir öğrenci göz önüne alınarak öğretim elemanı tarafından hesaplanır.
  Hesaplamaya öğrenci görüşlerinin de katılması, uygulamanın kalite güvencesini ve kabul edilebilirliğini arttırır.
  AKTS sistemini kullanan yükseköğretim kurumları ortak bir dil kullanıyor demektir. Dolayısıyla bu kurumların herhangi bir programındaki öğrencilerin iş yükleri karşılaştırılabiliyor demektir.
  İş yükleri karşılığında öğrencinin bilgi, beceri ve yetkinlikler şeklinde ifade edilen öğrenme kazanımları da belli ise bir öğrenci başka bir ülkedeki öğrenci ile daha karşılaştırılabilir bir duruma gelir.
 

AKTS’İN KURUMLARA SUNDUĞU OLANAKLAR
Ders programları ve ders içerikleri hakkında ayrıntılı bilgi vermek.
 Akademik tanınma konusunda, akademisyenlere yardımcı olmaktadır.
 Ders programlarının yapısı, öğrencilerin ders yükü ve öğrenim sonundaki kazanımlarının yeniden gözden geçirilmesine yardımcı olmaktadır.

Dersler için AKTS kredisinin Belirlenmesi

– Bu değer aslında, her dersin bir akademik yılın tam zamanlı olarak tamamlanması için gereken toplam çalışma yükünün ne kadarlık bölümünü kapsadığının bir göstergesidir.
 – AKTS ‘de bir akademik yıllık (iki dönem) eğitime 60 AKTS, bir dönemlik eğitime 30 AKTS verilir.
 1 akademik yıl= 60 AKTS
 1500-1800 saat/yıl (37,5-45 hafta/yıl)
 1 AKTS kredisi=25-30 çalışma saati
– AKTS kredisi sadece ders saatine bağımlı olmayıp, o dersin oluşturduğu iş yükünü kapsar.
 AKTS/ECTS KREDİLERİNİN BELİRLENMESİ

– 1 akademik yılda alınması gereken tüm derslerin kredilerinin toplamı 60, 1 dönemde 30 olması zorunludur. Bazı hallerde, 28-32, 29-31 veya 32-28, 31-29 yapılabilir.
 ECTS kredisi tam sayı olarak verilmeli, (Küsurlu sayılardan 1,63 gibi kaçınılmalıdır.)
 Bir öğrencinin tam zamanlı görevinin öğrencilik yapmak olduğu göz önüne alınarak,tam zamanlı bir işçi gibi düşünülürse 45 saat çalışması gerekeceği öne sürülerek 1 AKTS’nin saat bazında karşılığını hesaplamaya çalışalım.

 Biz Atılım’da bir öğrencinin derslerinde başarılı olması için haftada 45 saat çalışacağı düşüncesi ile hesap yapalım.
 Bir dönemde toplam 30 AKTS kredisi alınmalı.
Atılım’da bir dönem 17 haftadır.(14 hafta dersler+1 hafta sınava hazırlık arası + 2 hafta sınav haftası)

Bunlara göre:
(45 saat)x(17 hafta) = 765 saat (öğrencinin bir eğitim döneminde çalışması gereken saat)
 1 ECTS = (765 saat/30 AKTS) = 25.5 saat
 1 ECTS = (765 saat/30 AKTS) = 25.5 saat
 Bu saati öğrenci dersler, ödevler, laboratuvarlar, sınavlar, projeler ve kendi başına çalışarak geçirir. Her dersin hocası kendi dersine ait gereklilikleri ortaya çıkarıp bu bazda AKTS kredilerini belirler.
 

AKTS Kredisi Hesaplama Örneği

Örneğin: 3 kredilik bir havuz dersi; 10 ödev veriliyor; 2 ara sınav var. Öğrencinin kendi kendine çalışma saati de 30 olarak belirlenmiş olsun.
 Ders için ECTS:
 (14 hafta ders)x (3 saat) = 42 saat / öğrencinin derste geçirdiği zaman)
 (10 ödev) x (3 saat) = 30 öğrencinin ödevleri çözmek için harcadığı zaman
 (2 ara sınav)x(3 saat) = 6 sınavda geçirilen zaman
 = 30 saat kendi kendine evinde, kütüphanede vb. çalıştığı zaman.
 Toplam= 118 saat
 1-ECTS= 25.5 saat
 Bu dersin ECTS kredisi böylesi:
 (118 saat / 25.5 ECTS) = 4.23 à 4.5 veya 5 ECTS olarak hesaplanabilir.